25/01/2008

Balach Seoras!


Tha manaidsear ùr aig sgioba ball-coise na h-Alba!

Shoighnig George Burley airson dà bhliadhna gu leth a stiùireadh an sgioba nàiseanta againn! Woo!! Tha sinn an dòchas gun deàn e cho math sa rinn e nuair a bha e shuas a seo a stiùireadh Hearts ach nach tig Romanov faisg air Hampden! Cha leigeadh Seoras a steach tron doras co dhiù!

Na chuicheadair cluich Burley airson Ipswich, Sunderland, Gillingham, Motherwell, Ayr agus Falkirk agus ann an 1982 chaidh e dhan World Cup leis an sgioba nàiseanta. Anns an sgioba sin gu ta bha cluicheadairean mar Alan Hansen, Graeme souness agus Gordon Strachan... chan robh fiùs aite anns a chiad sgioba airson cluicheadairean mar Kenny Dalglish aig an àm a bha sin ach bha e ag ionnsachadh fad na h-uine bho na cluicheadairean as fhearr anns an dùthaich agus bho Jock Stein cuideachd a bhuannaich an Cùpa Eòrpach le Celtic ann an 1967 le cluicheadairean a bha uileag a fuireach taobha staigh air cearcal do dhà mìle mun chuairt air Parkhead.

Dh'ionnsaich e a gheama bho na daoine as ainmeille ann am Ball-coise Breatannach agus nuair a bha e fhathast a cluich ann an 1991 thug e air an seann obair aig Ally MacLeod a stiùireadh gnothaichean aig Ayr United. As deidh sin stiùir e Colchester United, Ipswich Town, Derby County, Heart of Midlothian Southampton agus a nis, air 24mh Am Faoilleach 2008 tha e air toiseachadh a stiùireadh an sgioba nàiseanta Albannach.

As dèidh cho math sa rinn Alex McLeish agus Walter Smith tha an uallach air a bhith buannachadh tòrr gheamanan mòra ach ge bith dè thachras tha an dùthaich air do chùlaibh a Sheorais!!

ALBA GU BRATH!!

04/01/2008

Bliadhna Mhath Ùr!

Bliadhna Mhath Ùr!

...neo am bu choir dhòmh bhith ag ràdh Bliadhn' Ùr Mhath? Sin a bhìos sinne ag radh ri cheile ann an Uibhist a Deas aig àm a bhliadhn' ùr. Ach chan e sin an aon rud a tha diofraichte mu dhèidhinn a bhliadhn' ùraig ceann a deas na h-Eileanan Sìar gu tà!

Gach Oidhche Chullaig , cho luath sa bhragas an clag mu dheireadh aig Big Ben bithidh na Iasagirean ann a Ludag, Eirisgeiridh agus Barraigh a cuir fàilte air a chèile a losgadh lasan bhoillsg (flares) dearg dhan adhar agus tha seo a deanamh airson sealladh sònraichte breagha aig toiseach a bhliadhn' ùr.

A bharrachd air sin tha seann dhualchas ann cuideachd far am Bìdh na Gillean Chullaig a tighinn timcheal gach taigh anns an sgìre le coinneal sònraichte agus le deàgh dhùrachd airson a bhliadhn' ùr. Cluinnidh tu na gillean a muigh ag èibheadh "A Chullaig 'sa Challuinn Ho Ro!" nuair a tha iad a tighinn faisg air an taigh agad. Nuair a ruigeas iad an taigh bithidh na gillean a tighinn mun chuairt air an doras agus bìdh am fear as sinne ag èibheadh "An Dùan" dhan teaghlach a tha air cruinneachadh taobh a staigh an doras.

An Duan
Thàinig sinne a nochd dhan dùthaich a dhùracadh dhuibh na Calluinn,
Cha riog mi leas a bhith ga innse bha i ann ri linn mo sheanar,

A Deanamh deiseal aig an àrd doras aus a teàrnadh aig na starsaich
Mo Dhuan a ghabhail gu dòigheal mar bu dual sinn aig na Calluinn.

Caisean Calluinn na mo phòca, 's math an ceò a thig as an fhear ud,
Thèid e deiseil air na pàisdean gu seachd àraidh bean an taighe,

Bean an taige 's i as dìoch e, lamh a riorachadh nan Caluinn,
Rud beag de shochair an t-samhraidh a cumail geall air aig an aran.

Fosgail an doras 's liog a staigh sinn.

An uairsin fosglaidh bean an taighe an doras agus leigidh i na gillean a steach dhan chidsin. Lasaidh fear dheth na gillean an coinneal agus bheir e dhan duine an taigh e. Bithidh e ga chuir timcheil a chìnn trì tursan airson deagh bheannachdan tron bhliadhna a tha roimhe agus an uairsin tha e ga toirt dhan ath dhuine as sinne san teaghlach, a bhitheas a deanamh an aon rud agus mar sin air adhart. B'àbhaist do dhaoine a bhith toirt bonnaich agus caise dhan na gillean airson na tàpaich anns an eaglais an ath latha ach a nist bithidh na gillean a dol gu taigh airson partaidh ghoirid mus tèid iad dhachaidh airson "na bells!"

Tha an traidisean seo air a bhith anns na h-Eileanan Sìar airson lìnntean ach a nist chan eil e
ach a tachairt ann an coimhearsnachdan beag aig ceann a deas nan eilean.

Ge bi dè rinn sibh, tha sinn an dòchas gu robh Nollaig agus Bliadhna Ùr Mhath agaibh!

G
ach deagh dhùrachd airson a Bhliadhn' Ur!

Deasaiche Sgleog

17/12/2007

Nollaig Chridheil!!


Nollaig Chridheil a h-uile duine!

Seo agaibh na fàclan airson Leanabh an Àigh... an eagal's nach eil cuimhne agabh orra!

Leanabh An Àigh Le Màiri Dhòmhnallach à Bun Easain

Leanabh an àigh, an Leanabh aig Màiri
Rugadh san stàball, Rìgh nan Dùl;

Thàinig do'n fhàsach, dh'fhuiling 'n ar n-àite

Son' iad an àireamh bhitheas dhà dlùth!


Ged a bhios leanabain aig rìghrean na talmhainn

An greadhnachas garbh is anabarr mùirn,
'S geàrr gus am falbh iad, 's fasaidh iad anfhann,

An àilleachd 's an dealbh a' searg san ùir.

Cha b'ionann 's an t-Uan thàinig gur fuasgladh

Iriosal, stuama ghluais e'n tùs;
E naomh gun truailleachd, Cruithfhear an t-sluaigh,
Dh'éirich e suas le buaidh o ùir.

Leanabh an àigh, mar dh'aithris na fàidhean;

'S na h-àinglean àrd', b'e miann an sùl;

'S e 's airidh air gràdh 's air urram thoirt dhà

Sona an àireamh bhitheas dhà dlùth.

Tha sinn an dòchas gum bidh Nollaig Chridheil agaibh uileag agus gum bidh Bodach Na Nollaig math dhuibh cuideachd!

Le gach deagh dhùrachd,

Sgleog

20/11/2007

A' call ... a-rithist!

An d'fhuair sibh seachad air a' bhriseadh-dùil mhòr aig an deireadh-sheachdain? Cha mhòr nach robh sgioba ball-coise na h-Alba a' ceannaich thiocaidean pleana is a' dèanamh air an Ostair is an Eilbheis an ath bhliadhna airson Co-Fharpais nan Dùthchannan Eòrpaich nuair a chuir na h-Eadailtich às dhan dòchas againn......

Ach nach math a rinn na balaich ann a bhith cho faisg air a' chùis a dhèanamh air buidheann a bha gabhail a-steach an Eadailt (a bhuannaich Cupa na Cruinne an-uiridh); an Fhraing agus Ùgrain?

No an robh thu feargach nach do bhuannaich iad, is gum bi sinn a' coimhead co-fharpais mhòr eile air an TBh às aonais na h-Alba? Dè ur beachd ..?

23/10/2007

Ceòl agus B-boys!

Haidh a h-uile duine!

Tha greis ann bhon a bhruidhinn mi ribh reithid. Tha sinn air a bhith gu math trang a cuir bhideoan suas air an sianal ùr youtube againn (www.youtube.com/sgleog) agus tha da sheachdainn eile do cheòl a tighinn bho Na Lemmings ach an uairsin...

Bithidh sinn a cuir bhideoan goirid a chlàr sinn aig a mhoìd air loidhne agus bithidh sinn aig Diamond Circle ann an Dun Eidinn aig toiseach an t-Sultain a clàradh na breakdancers as fhearr bho air feadh an dùthaich! Cuideachd, cùm sùil a mach airson leasannan ann am Breakdancing a bhitheas againn air-loidhne roimhn a Nollaig!

'S e seachdainn mòr a th'ann airson ceòl ann an Glaschu an dràsd cuideachd! Aig toiseach an seachdainn chluich Idlewild anns na Barrowlands, agus tha mise dol a choimhead air The Cold War Kids Diardaoin agus tha Murchadh dol a dh'faìcinn Arcade Fire 's mar sin bithidh leirbheisean againn airson na Gigs tha sin aig toiseach an ath sheachdainn!

Tha sinn daonan a coimhead airson daoine ùr a tha airson sgrìobhadh air ar shon air na cuspairean a tha sonraichte riutha fheìn. Ma tha sibh a choimhead comhlan air a tha thu eolach, neo ma tha uidh agaibh ann an cuspair sonraichte sam bith tha sinn airson cluinntinn bhuaibh!

Mar sin leibh an dràsta,


Deasiache Sgleog

14/09/2007

An Fhraing 0 - 1 Alba !

Chan eil mise a creidsinn gun do thachair seo!

Tha cluicheadair mar McFadden air a bhith a dhìth oirnn fad bliadhnaichean .. cuideigin a tha deònach rudeigin iongantach a dh'fheuchainn, rudeigin a-mach às an àbhaist. Ro thric, tha daoine dìreach a' lorg rudeigin sàbhailte, is chan eil misneach aca leis a' bhall.

Tha cluicheadairean nas fhearr aig an Fhraing agus co chreideadh gum faigheadh Alba na sia puingean gu lèir bhuapa? Tha feum agam aidicheadh nach robh mise a smaointinn airson mionaid gu robh Alba dol a dh'fhaighinn sìan as agus chan an trìc a tha mi cho toilichte a bhith cearr!

Eadar Fletcher, Ferguson, Brown agus Hartley, tha a midfield againn math 's laidir agus bha McManus, Weir agus Hutton math aig a chùl cuideachdach ach a h-uile turas a chaidh Alexander faisg air am ball bha cùisean a dol cearr. As deidh cho math sa chluich Maceveley an aghaidh Lihuania chuir e ionnadh orm gun do thagh e Alexander na h-àite.

Bha cuìsean a coimhead gu math cugallach nuair a chaill sinn Fletcher ach thainig Stephen Pearson air na h-aite agus be easan an dearbh dhuine airson eagal a chridhe a chuir troimh' na Frangais 's nuair a thainig e air, bha e cluich math fhein agus thainig e faisg air penalty fhaighin dhuinn cuideachd.

Ge bith cò chluich air ar son chluich iad fada agus chliuch iad cruaidh! Nach mat dhuinn ge bheil Big Eck (neo Eachan Mòr) air cumail an obair math a thòisich Walter Smith aig Alba agus nach e obair Bertie Vogts! Meall do naidheachd bho a h-uile duine aig Sgleog!

06/07/2007

T sa Phàirc


Tha an cuirm-chiùil as motha ann an Alba air ais agus tha e a' toiseachadh a-nochd. Bidh siorrachd Peairt làn dhaoine an-diugh, a-màireach agus Didomhnaich. Abair spòrs a bhios ann, tha sinn an dùil. Leis an t-sìde mar a tha e an-dràsta, tha sinn an dòchas gum bi deagh teanta agus tòrr aodaich aig na daoine a tha a' dol ann. Nan robh sinne a' dol ann bho Sgleog, bhiodh sinn airson The Killers, The Kooks, Arcade Fire agus Kings of Leon fhaicinn gu mòr.

'S e meud na fèise an duileaghadas às motha le T sa Phàirc (agus na fèisean mòra eile). Tha an leithid de chòmhlan-ciùil ann nach b'urrainn dhut a h-uile còmhlan fhaicinn. Bhiodh agam ri taghadh a dhèanamh gus an fheadhainn as fhèarr leam fhaicinn ach fiu 's leis a' ghearran seo, cha bhithinn ag ràdh "no" gu tiocaid an-asgaidh nan robh fear agam!

Bidh sibh a' faighinn barrachd fiosrachaidh mun T sa Phàirc an seo.